Klarhet, Närvaro & Kvalité
– för ledare som vågar räkna till tre


Vi hjälper organisationer med Transformerande ledarskap och Existentiell hållbarhet.


Vi erbjuder klarhet, närvaro och kvalité – för människor som vågar räkna till tre.


Vi arbetar med hela människan och vi lever som vi lär.


Transformation


Transformation handlar om att hantera förändringar på ett medvetet sätt.


Ett annat sätt att uttrycka det är förändringsledning på hög nivå.


Vi erbjuder stöd i samband med transformation relaterat till områdena Ledarskap, Strukturer, Relationer, Kommunikation och Sammanhang. Vart och ett av dessa områden kan utvecklas för sig, men genom att ha ett helhetstänk – och se det större sammanhanget – finns ofta allra störst potential att hämta.

Existentiell hållbarhet


Hållbarhet är en aktuell fråga och har allt mer kommit att definieras genom de tre benen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Alla dessa lägger fokus på hur saker utanför oss själva ska förändras.


Existentiell hållbarhet innebär att gå från att hållbarhet är något vi gör "där ute" till att vi själva är hållbara.


Ett exempel på existentiell hållbarhet är att reglera sin energi, så att vi har en positiv balans mellan olika delar av livet.Våra tjänsteområden

Tydliga strukturer


Det finns ett värde i att känna till vilka strukturerna är och hur de fungerar, oavsett om de är mentala, emotionella, sociala, fysiska eller andliga. Vi har god kännedom om strukturer, och kan förklara detta på ett pedagogiskt sätt.


Ett sätt att jobba med strukturer är att bli medveten om dem. Därefter kan de undersökas närmare för att identifiera om de hjälper – eller stjälper – verksamheten. Exempelvis kan det finnas gamla strukturer som "sitter i väggarna" och inte längre fyller någon funktion. Ett annat exempel är i samband med förändringar, där det är av yttersta vikt att förstå både vilka de befintliga och de önskade strukturerna är.

Hållbart ledarskap


Vare sig du är helt ny som chef eller har flera decennieres erfarenhet, så behöver ditt ledarskap tränas för att komma till sin rätt. Ungefär som en muskel. Till skillnad från en muskel är det dock – i synnerhet för den som varit chef ett tag – lättare att falla in i vissa uppkörda hjulspår, snarare än att bibehålla den vassa egg som krävs för ett effektiv ledarskap. Det är inte lika tydligt när ledarskapet inte fungerar som när en muskel inte orkar.


Vår ledarskapsutveckling tar in hela människan. Det betyder att vi jobbar med intellektuella lösningar, emotionella processer, sociala mönster, kroppslig medvetenhet och andlig närvaro. Detta är hållbart ledarskap.

Större sammanhang


Vi är alla delar av större sammanhang, på många olika plan. Detta är rentav en nödvändighet för vår överlevnad på många sätt. Samtidigt kan det vara lätt att glömma detta ibland, att stirra sig blind på "mitt område", "min kvartalsrapport" eller vad det nu kan vara.


Genom att i stället höja blicken, vidga perspektiven och ta in hur saker hör ihop, både inom den egna organisation och långt utanför densamma, kan vi skapa mycket större värde för både oss själva och andra. Detta kan handla om så enkla saker som att följa devisen "samarbeta när du kan – konkurrera om du måste"

– eller mer komplexa saker som relationerna mellan individ, organisation, samhälle och verklighet.

Goda relationer


Vare sig du vill bygga ett team eller hantera konflikter, så är både den tranformerande dansen och improvisationsteatern särskilt väl ägnade för att arbeta med relationer. Det är lätt att falla in i att hantera relationer med hjälp av ord och tankar, men detta är inte optimalt. Genom att i stället låta kroppen, känslorna och skaparkraften visa vägen är det mycket annat som följer med på köpet.


Att acceptera både oss själva och andra är själva grunden för välfungerande och sunda arbetsrelationer och ledningsgrupper. Genom våra olika metoder övar vi bland annat på detta.

Kraftfull kommunikation


När vi uttrycker oss utifrån en plats av autenticitet får våra ord en helt annan kraft att påverka. Det handlar om att stå för det som är sant och som behöver sägas och att kommunicera detta. För att kunna göra det behöver vi vara beredda att vara ärliga, även när det är svårt.


Den andra sidan är hur detta kommuniceras. När vi kommer från hjärtat uttrycker vi oss på ett sätt som inte skadar, utan som är konstruktivt.

Har du några frågor?

Välkommen att höra av dig – vi ser fram emot att prata med dig!